Barnängen

Barnängens koloniträdgårdsförening är en koloniträdgård på Södermalm i Stockholm. Koloniområdet ligger i Vitabergsparken nedanför Sofia kyrka, området var ett av de första som bildades i Stockholm. Barnängens koloniområde är utpekat av Stadsmuseet som en särskilt värdefull kulturhistorisk miljö.

Idag finns två områden inom Barnängens koloniträdgårdsförening i Vitabergsparken:
“Mejten”, 28 små stugor, bredvid Sofia skola, Stora Mejtens gränd samt
“Vintertullen”, 12 odlingslotter, ingång vid trappan mot Ljusterögatan/ Gaveliusgatan.

Barnängens koloni, som en del av Stockholms innerstad, klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Riksintressen bedöms vara betydelsefulla för landet i stort. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.


Runt området går ett rött staket som är ritat av arkitekten Jan Gezelius. Staketet stod klart i början av 1969, i början av 70-talet byggde man även låga staket runt lotterna inne på området.


Stora Mejtens Gränd år 1905. Bakom planket på vänstersida anlades koloniområdet.