Barnängen

Barnängens koloniträdgårdsförening är en koloniträdgård på Södermalm i Stockholm. Koloniområdet ligger i Vitabergsparken nedanför Sofia kyrka, området var ett av de första som bildades i Stockholm och är numera ”blåmärkt” enligt Stockholms stad, vilket är den högsta skyddsklassen beträffande kulturhistoriskt värde.

Idag finns två områden inom Barnängens koloniträdgårdsförening i Vitabergsparken:
“Mejten”, 28 små stugor, bredvid Sofia skola, Stora Mejtens gränd samt
“Vintertullen”, 12 odlingslotter, ingång vid trappan mot Ljusterögatan/ Gaveliusgatan.

Barnängens koloni, som en del av Stockholms innerstad, klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Riksintressen bedöms vara betydelsefulla för landet i stort. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.


Runt området går ett rött staket som är ritat av arkitekten Jan Gezelius. Staketet stod klart i början av 1969, i början av 70-talet byggde man även låga staket runt lotterna inne på området.


Stora Mejtens Gränd år 1905. Bakom planket på vänstersida anlades koloniområdet.

Några av stugorna är ritade av arkitekten Ragnar Östberg.