Barnängen

Barnängens koloniträdgårdsförening är en koloniträdgård på Södermalm i Stockholm. Koloniområdet ligger i Vitabergsparken nedanför Sofia kyrka, området var ett av de första som bildades i Stockholm. Barnängens koloniområde är utpekat av Stadsmuseet som en särskilt värdefull kulturhistorisk miljö.

Idag finns två områden inom Barnängens koloniträdgårdsförening i Vitabergsparken:
“Mejten”, 28 små stugor, bredvid Sofia skola, Stora Mejtens gränd samt
“Vintertullen”, 12 odlingslotter, ingång vid trappan mot Ljusterögatan/ Gaveliusgatan.

Barnängens koloni, som en del av Stockholms innerstad, klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Riksintressen bedöms vara betydelsefulla för landet i stort. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Inom det stora riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården har Stockholms stad i samråd med Länsstyrelsen i Stockholm identifierat 46 delområden som värdekärnor. De ska uppfattas som miljöer, vilka är särskilt betydelsefulla för möjligheten att förstå, uppleva och avläsa specifika historiska skeden och företeelser som riksintresse-beskrivningen lyfter fram.

Barnängens koloniområde, tillsammans med flera andra koloniområden i innerstaden från 1900-talets början, utgör värdekärna 44, Koloniområden i innerstaden.


Runt området går ett rött staket som är ritat av arkitekten Jan Gezelius. Staketet stod klart i början av 1969, i början av 70-talet byggde man även låga staket runt lotterna inne på området.


Stora Mejtens Gränd år 1905. Bakom planket på vänstersida anlades koloniområdet.


Kolonisten Herman Peterzén med familj uppställda mot planket mot Stora Mejtens gränd 1908. (Ungefär i höjd med hästen på fotot ovan.)