Bli kolonist

Vill ni bli kolonist på Barnängens koloniområde så kan ni anmäla er till vår intresselista, tyvärr är kön mycket lång. Köavgiften är idag 150 kr per år.

Medlem
§ 2.1. Till medlem i föreningen kan den antags som är myndig, mantalskriven inom Stor-Stockholm och inte har arrende eller nyttjanderätt till annan koloni eller fritidträdgård.

§ 2.2. Ansökan om medlemsskap skall göras skriftligen på av FSSK fastställt formulär. Styrelsen avgör om medlemskap ska beviljas. Som ägare till kolonistuga kan flera personer registreras dock ska endast en person antagas som medlem. Vid dödsbo ska styrelsen underrättas om vem som ansvarar för dödsboet och vara ansvarig inför styrelsen.

§ 2.3. Medlems brukaderätt till kolonilott grundas uteslutande på det skriftliga avtal som upprättas mellan föreningen och medlemmen.

§ 2.4. Om villkoren för medlemskap i §2.1 och §2.2. uppfylles kan arvinge till avliden medlem överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid eventuell bodelning.

Måste vara aktiv
Medlemmar kan uteslutas ur föreningen om de inte betalar avgifter i tid, eller om de bryter mot föreningens bestämmelser eller motverkar föreningens syfte. Det är därför viktigt att man är aktiv och verkar för att föreningens verksamhet utvecklas i rätt riktning. Det förväntas även att man ska deltaga efter förmåga på arbetsdagar.

Mejla ditt namn, e-post, telefonnummer samt adress till kontaktpersonen för intresselistan för att ställa dig i intresselistan.

Kontaktperson för intresselistan:
Namn: Charlotte Edman
intresselistan@barnangenskoloni.se